ARTE TERAPIA PARA MUJERES UCRANIANAS EN ESPAÑA | Проект “Арт-терапія для українок в Іспанії”

El proyecto de For WOMEN® en colaboración con la artista IRIS SERRANO


ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL Передумови і  поточна ситуація

Tras la invasión de Ucrania en febrero de este año, millones de ucranianos se vieron obligados a abandonar su país, en la que ha sido la emigración más rápida y numerosa desde la segunda guerra mundial.

España ha acogido hasta la fecha aproximadamente a 160.000 ucranianos, en su mayor parte mujeres y niños, de los cuales alrededor de 20.000 forman parte de los programas de acogida del Gobierno Español, y 140.000 han llegado por sus propios medios y con sus propios recursos, con el objetivo de encontrar trabajo e iniciar una nueva vida en nuestro país. 

Після вторгнення в Україну в лютому цього року мільйони українців були змушені залишити свою країну, що стало найшвидшою та найчисельнішою еміграцією з часів Другої світової війни. На сьогоднішній день Іспанія прийняла близько 160000 українців, переважно жінок і дітей, з яких близько 20000 є учасниками програм прийому іспанського уряду,а 140000 прибули з власними коштами та ресурсами, з метою знайти роботу і почати нове життя в нашій країні.

UCRANIANAS QUE AYUDAN A UCRANIANAS УКРАЇНКИ, ЯКІ ДОПОМАГАЮТЬ УКРАЇНКАМ

En For WOMEN, lanzamos el proyecto “ARTETERAPIA PARA UCRANIANAS EN ESPAÑA”, que comprende 2 fases:

UNA PRIMERA FASE, que consiste en ayudar a las mujeres ucranianas residentes en España que ya tienen ingresos, desde un punto de vista psicoterapéutico desde la arteterapia, a expresar, canalizar y gestionar sus experiencias vividas durante estos meses de guerra, destrucción, duelos, emigración e inicio de una nueva vida en España.

LA SEGUNDA FASE,  tiene el objetivo de crear una BOLSA SOCIAL de ayudas para las mujeres ucranianas residentes en España que carecen de recursos económicos.

У For WOMEN ми запускаємо проект «Арт-терапія для українок в Іспанії», який складається з 2 етапів.

Перший етап полягає в допомозі українським жінкам, які проживають в Іспанії і мають дохід, в контексті  психотерапії та  арт-терапії, навчитись виражати  та управляти своїми емоціями, трансформувати досвід проживання війни, руйнування, болі та еміграції в початок нового життя в Іспанії.

Другий етап має на меті створення СОЦІАЛЬНОГО ПАКЕТУ допомоги для українок, які проживають в Іспанії та мають брак фінансових ресурсів.

¿EN QUÉ CONSISTE? 2 FASES: З ЧОГО  СКЛАДАЄТЬСЯ НАШ ПРОЕКТ? 2 ЕТАПИ

FASE 1: Arteterapia para las ucranianas en España   1 ЕТАП: Арт-терапія з Тетяною

Haremos 5 sesiones grupales online de Arteterapia -1 sesión semanal de 2 horas de duración- en idioma ucraniano, que serán dirigidas y coordinadas por Tania Basiuk, psicóloga y arteterapeuta con 7 años de experiencia en su campo, y actualmente refugiada ucraniana residente en España.

Programa de Arteterapia: 

 • Sesión 1 (online. 2 horas).
  Presentación de curso y conocimiento. Diagnóstico de estado y recursos actuales de las participantes.
 • Sesión 2 (online. 2 horas).
  Descargar el estado emocional y estrés acumulado. Tarea práctica “Mi corazón”
 • Sesión 3 (online. 2 horas).
  Transformar una experiencia negativa en los recursos para la vida nueva. Tarea práctica “Mandala “Nueva Yo”.
 • Sesión 4 (online. 2 horas).
  Recursos, deseos y sueños. Tarea práctica “Árbol-viajero”.
 • Sesión 5 (online. 2 horas).
  Desarrollo de potencial para nuevos objetivos de la vida actual.  Tarea práctica “Cuento de hadas curativo”. 
Precio del Programa: 60 €/persona
(Grupo máximo de 10 personas)

Ми проведемо 5 онлайн-групових сеансів арт-терапії (1 сеанс щотижня по 2 години) українською мовою.

Проводитиме та координуватиме заняття Тетяна Басюк, психолог та арт-терапевт (з 7-річним досвідом роботи у своїй сфері); Вона теж  українка, яка наразі  знаходиться під тимчасовим захистом в Іспанії.

Програма курсу з арт-терапії:

 • Сесія 1 (онлайн. 2 години). Презентація курсу та знайомство. Діагностика поточного стану  та внутрішніх ресурсів учасниць.
 • Сесія 2 (онлайн. 2 години). Розвантажити емоційний стан та накопичений стрес. Практика «Моє серце»
 • Сесія 3 (онлайн. 2 години). Перетворення негативного досвіду на ресурси для нового життя. Практика “Мандала Нова Я”
 • Сесія 4 (онлайн. 2 години). Ресурси, бажання та мрії. Практика  «Дерево-мандрівник».
 • Сесія 5 (онлайн. 2 години). Розкриття  внутрішнього потенціалу для нових цілей на даному етапі життя. Практика  «Зцілююча казка “Призначення душі».

Вартість програми: €60/особа
(Максимальна група 10 осіб)

FASE 2: La obra plástica reproducible. Iris Serrano y Crowdfunding: Bolsa Social For WOMEN® 2 ЕТАП: Колективний арт об’єкт. Краудфандинг. Пакет соціальної допомоги для жінок®

El resultado del trabajo de las participantes, se mostrará de forma anónima (sin reflejar la autoría) a nuestra artista elegida:  “Iris Serrano” para que pueda servirle de inspiración a la hora de crear una obra sin ánimo de lucro, inspirada en los testimonios visuales del horror de la guerra de Ucrania desde la visión de las mujeres refugiadas en España.

Айріс Серрано і пакет соціальної допомоги.

Результати роботи учасниць буде надано анонімно (без відображення авторства) обраній нами художниці: «Iris Serrano» щоб він міг послужити їй  базою для створення некомерційного арт твору за мотивами  візуальних свідчень жахів війни в Україні з точки зору жінок-біженок в Іспанії.

La recaudación de la obra plástica, realizada y donada por la artista Iris Serrano con el objetivo de que al ser comprada por el donante, éste pueda reproducirla, irá destinada íntegramente a crear una BOLSA SOCIAL DE AYUDAS (alquiler, comida, pago de suministros, libros de texto y material escolar, tasas de homologaciones o equivalencias…) para las mujeres de Ucrania que forman parte de For WOMEN.

Кошти, зібрані від реалізації  арт-об’єкту  художниці Іріс Серрано, будуть використані для   українських учасниць For WOMEN і повністю підуть на створення ПАКЕТУ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ (оренда житла, харчування, оплата необхідних матеріалів, підручників та шкільного приладдя, оплата підтвердження дипломів про освіту тощо) для українських жінок, які є учасницями організації For WOMEN.

Informe final Підсумковий звіт

Se elaborará un informe posterior con los resultados del proyecto, reflejando en él, el destino de las aportaciones económicas realizadas.

Даний звіт буде підготовлено за результатами проекту, де буде   відображено  призначення зроблених фінансових внесків.


 

Para pagar la cuota de inscripción de 60€ al programa de arteterapia mediante transferencia bancaria, regístrate aquí y en breve nos pondremos en contacto contigo (o envía un mensaje a info@forwomen.es):

Щоб оплатити реєстраційний внесок у розмірі 60 євро за програму арт-терапії банківським переказом, зареєструйтеся тут, і ми незабаром зв’яжемося з вами (або надішліть повідомлення на info@forwomen.es):


INFORMACIÓN SOBRE LA PRIVACIDAD DE SUS DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento Europeo 2016/679 General de Protección de Datos y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales, le informamos de que, dependiendo de la relación que tenga con nosotros, en FOR WOMEN® tratamos los datos que nos facilita para alguna, o todas, únicamente con las siguientes finalidades descritas en nuestra Política de privacidad de datos

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ВАШИХ ДАНИХ
Відповідно до положень Європейського регламенту 2016/679 Загальний захист даних і Основного закону 3/2018 про захист персональних даних і гарантії цифрових прав, ми повідомляємо вам, що, залежно від ваших відносин з нами, у FOR WOMEN ® ми обробляємо дані, які ви надаєте нам для деяких або всіх, лише з наступними цілями, описаними в нашій Політиці конфіденційності даних: Política de privacidad de datos

Sobre Iris Serrano Про Айріс Серрано:

Mujer sabia,en todas las lenguas.
Disponible original. 29×42 cm-papel canson 370gr

Iris Serrano y la Revolución Femenina:

Las ilustraciones de Iris Serrano se han hecho populares no solo por la belleza, el colorido y la delicadeza de sus dibujos, también por el mensaje que transmite con ellas, la necesidad de un cambio, de una revolución femenina, de una sociedad en la que la mujer sea realmente libre, donde exista una igualdad de género real. Un tema, por desgracia, muy de actualidad.

Sus ilustraciones nos muestran a unas particulares mujeres, con una extraña belleza. Mujeres que parecen delicadas, pero que transmiten energía, fuerza, a la vez que paz.
Fuente: “Esto no es Arte”

Айріс Серрано і жіноча революція:

Ілюстрації Айріс Серрано стали популярними не лише завдяки красі, кольорам і делікатності її малюнків, а й через послання, яке вона ними передає, потребу змін, жіночої революції, суспільства, у якому жінки справді вільні, де існує справжня гендерна рівність. Тема, на жаль, дуже актуальна.

Його ілюстрації показують нам деяких особливих жінок з дивною красою. Жінки, які здаються ніжними, але передають енергію, силу, а також мир.
Джерело: «Це не мистецтво»

Sobre Tania Basiuk Про Таню Басюк:

Tania cuenta con siete años de experiencia como psicóloga (Universidad de Yung, Kiev. Ucrania) y arte terapeuta; además es licenciada en contabilidad y auditoría por la Universidad Nacional de Ucrania.

Llegó a España tras la invasión del ejército ruso en su país, y ha trabajado como educadora infantil en la Fundación Privada del Deporte y Educación, en Barcelona.

Таня має семирічний досвід роботи психологом (Університет Юнга, Київ, Україна) та арт-терапевтом; Також має диплом з бухгалтерського обліку та аудиту Українського національного університету ім

Вона прибула до Іспанії після того, як російська армія вторглася в її країну, і працювала вихователем дітей у Фонді освіти та спорту Барселони.


For WOMEN es una entidad nacional española sin ánimo de lucro, constituida con fecha 02/11/2017 de C.I.F. número G37563822 y clasificada por Orden Ministerial/Resolución de la Consejería de fecha 31/10/2017 quedando Inscrita en el Reg. Nacional de Asociaciones: Secc.1ª/Nº 614315. 

For WOMEN – некомерційна іспанська національна організація, заснована 11/02/2017 спільно з C.I.F. № G37563822 та класифіковано наказом/постановою міністерства від 31.10.2017 р., зареєстроване в Національному реєстрі об’єднань: розділ 1ª/Nº 614315.